Make your own free website on Tripod.com
www.dolkpp/tripod.com
ทร.055-710308-9
กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย

โครงสร้าง สนง.
บัญชีราคาประเมิน
การขอรับมรดกที่ดิน
คู่มือค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับสำนักงาน

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

นายสัญญาลักษณ์ กาญจนโกมล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน