Make your own free website on Tripod.com
คู่มือ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษีและอากร
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมที่ดิน
สำนักมาตราฐานการทะเบียนที่ดิน
***************************************
คำนำ
                        คู่มือฉบับนี้  กรมที่ดินจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษีอากร  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชนผู้มารับบริการให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อันเป็นการสนองนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน
                          กรมที่ดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษีและอากร  ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเล่มนี้   คงมีประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
                                                                                                             กรมที่ดิน
                                                                                                             27 มกราคม  2546
***************************************
กลับด้านบน
***************************************
สารบัญ
หน้า
1 ขาย  
2 ขายฝาก  
3 กรรมสิทธิ์รวม  
4 แลกเปลี่ยน x
5 ให้  
6 จำนอง x
7 โอนชำระหนี้ x
8 เช่า  
9 ภาระจำยอม  
10 สิทธิเก็บกิน x
11 สิทธิเหนือพื้นดิน  
12 สิทธิอาศัย x
13 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  
14 บรรยายส่วน  
15 โอนชะรำค่าหุ้น  
16 โอนให้ตัวการ  
17 บุริมสิทธิ  
18 ห้ามโอน  
19 ลงชื่อคู่สมรส  
20 แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส  
21 แบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น x
22 โอนตามคำสั่งศาล  
23 โอนมรดก, ผู้จัดการมรดก x
24 โอนตามกฎหมาย x
25 ผู้ปกครองทรัพย์  
26 ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1367 x
27 ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 x
28 โอนจากสุขาภิบาลเป็นของเทศบาล  
29 เวนคืน  
30 ภาคผนวก  
***************************************
กลับด้านบน
***************************************
-1
คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษีและอากร
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
1 ขาย            
   1.1 ขาย,ขายเฉพาะส่วน,  ร้อยละ 2 - - เสีย เสีย หลักเกณฑ์
        แบ่งขาย           การจัดเก็บ 
   1.2 ขายทอดตลาด ร้อยละ 2 - - เสีย สำนักงาน ภาษีธุรกิจ
               บังคับคดี เฉพาะศึกษา
             เป็นผู้เรียก จากภาค
               เก็บ ผนวก
(1)  - บุคคลธรรมดาเป็นผู้โอน  คำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์
      - นิติบุคคลเป็นผู้โอน, คำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
(2)  - เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.5 คำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดงแล้วแต่อย่างใด
        จะสูงกว่า        
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
2 ขายฝาก                 
  2.1 ขายฝาก, ขายฝาก ร้อยละ 2 - - เสีย เสีย หลักเกณฑ์
        เฉพาะส่วน           การจัดเก็บ 
  2.2 โอนสิทธิการไถ่จาก           ภาษีธุรกิจ
       ขายฝาก, โอนสิทธิการ           เฉพาะศึกษา
       ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน           จากภาค
  2.2.1 กรณีมีค่าตอบแทน ร้อยละ 2 - - ไม่เสีย เสีย ผนวก
  2.2.2กรณีไม่มีค่าตอบแทน ร้อยละ 2 - - ไม่เสีย ไม่เสีย  
  เว้นแต่  เป็นการโอนโดย ร้อยละ 0.5 - - ไม่เสีย ไม่เสีย    
  เสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน            
  ระหว่างผู้บุพการี กับผู้สืบสัน            
  ดานหรือระหว่างคู่สมรส            
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
  2.3 ไถ่ถอนจากขายฝาก,   -  -  50 บาท  ไม่เสีย ไม่เสีย   
        ไถ่ถอนจากขายฝาก            
        เฉพาะส่วน, แบ่งไถ่ถอน            
        จากขายฝาก            
   2.4 ปลดเงื่อนไขการไถ่จาก - -  50 บาท  ไม่เสีย ไม่เสีย   
        ขายฝาก, ปลดเงื่อนไข            
        ขายฝาก, ปลดเงื่อนไข            
        การไถ่จากขายฝาก            
        เฉพาะส่วน              
   2.5 ระงับสิทธิการไถ่  - -  50 บาท  ไม่เสีย ไม่เสีย   
       (หนีเกลื่อนกลืนกัน)            
   2.6 ขยายกำหนดเวลาไถ่ถอน - -  50 บาท  ไม่เสีย  ไม่เสีย   
       จากขายฝาก            
  2.7 โอนมรดกสิทธิการไถ่ - -  50 บาท  ไม่เสีย  ไม่เสีย   
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
3 กรรมสิทธิ์รวม                 
  กรรมสิทธิ์รวม หรือกรรมสิทธิ์             
  รวมเฉพาะส่วน           หลักเกณฑ์
  3.1 กรณีมีค่าตอบแทน ร้อยละ 2 - - เสีย เสีย การจัดเก็บ 
  3.2 กรณีไม่มีค่าตอบแทน  ร้อยละ 2 - - เสีย เสีย ภาษีธุรกิจ
  เว้นแต่ เป็นการให้ถือกรรม ร้อยละ 0.5 - - เสีย(3) เสีย เฉพาะศึกษา
  สิทธิรวมโดยเสน่าหา  ไม่มีค่า           จากภาค
  ตอบแทนระหว่างผู้บุพการีกับ           ผนวก
  ผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส            
(3) - ยกเว้นกรณีบิดามารดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นจึงไม่เสียภาษี
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
4 แลกเปลี่ยน            
   แลกเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยน ร้อยละ 2 -  -   เสีย    เสีย  หลักเกณฑ์
  เฉพาะส่วน             การจัดเก็บ 
              ภาษีธุรกิจ
              เฉพาะศึกษา
              จากภาค
              ผนวก
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
5 ให้             
   5.1 ให้, ให้(สินสมรส),  ร้อยละ 2 -  -   เสีย    เสีย  หลักเกณฑ์
        ให้เฉพาะส่วน, แบ่งให้           การจัดเก็บ 
  เว้นแต่  เป็นการให้โดยเสน่หา  ร้อยละ 0.5 - - เสีย(4) ่เสีย  ภาษีธุรกิจ
  ไม่มีค่าตอบแทนระหว่างผู้           เฉพาะศึกษา
  บุพการี กับผู้สืบสันดานหรือ           จากภาค
  ระหว่างคู่สมรส           ผนวก
   5.2 ให้ระหว่างผู้รับบุตรธรรม ร้อยละ 2 -  -   เสีย    เสีย    
         กับ บุตรบุญธรรม            
  5.3 กรณีให้ที่ดินแก่วัด,                   
       วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก            
       หรือมัสยิด เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง            
       ศาสนสถาน ทั้งนี้            
  5.3.1 ในส่วนที่ยกให้รวมกับ ร้อยละ 0.01 - -  ไม่เสีย  ่เสีย    
       ที่ดินที่มี อยู่ก่อนแล้วไม่            
       เกิน 50 ไร่            
  5.3.2 ในส่วนที่ยกให้รวมกับ ร้อยละ 2 -  -  ่เสีย   เสีย   
          ที่ดินที่มีอยู่ ก่อนแล้ว            
          เกิน  50 ไร่            
   5.4กรณีให้ที่ดินแก่มูลนิธิ หรือ             
       สมาคมที่ได้รับการประกาศ             
      เป็นองค์กรการกุศลสาธารณ            
      ตาม ประกาศกระทรวงการคลัง            
  5.4.1 ในส่วนที่ยกให้รวมกับ ร้อยละ0.01      ่เสีย   เสีย   
       ที่ดินที่มี อยู่ก่อนแล้ว            
       ไม่เกิน 25 ไร่            
   5.4.2 ในส่วนที่ยกให้รวมกับ ร้อยละ 2 -  -  ่เสีย  ่เสีย   
       ที่ดินที่มี อยู่ก่อนแล้ว            
       ไม่เกิน 25 ไร่            
  5.5 คำมั่นจะให้ - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย    
   5.6 ถอนคืนการให้ ตามคำสั่ง ร้อยละ 2 -  -  ่เสีย  ่เสีย    
        ศาล (ระบุคำสั่งศาลหรือ หรือ 0.5          
        คำพิพากษาศาล)            
(4) - ยกเว้นกรณีบิดามารดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นจึงไม่เสียภาษี        
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
6 จำนอง             
  6.1 จำนอง, จำนองเฉพาะส่วน, - ร้อยละ 1(5)    ไม่เสีย ไม่เสีย (6)  
       ขึ้นเงินจากจำนอง, จำนอง            
       ลำดับที่สองหรือที่สามฯลฯ             
       แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนอง             
       (แปลงหนี้ใหม่)            
(5) - เรียกเก็บได้อย่างสูงไม่เกิน 200,000.-บาท
(6) - หากคู่สัญญามีความประสงค์ให้สัญญาจำนองเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีจะต้องปิดอากรแสตมป์
       ด้วยในอัตรา  ทุกจำนวน 2,000.-บาท ต้องเสียอากร  1  บาท  แต่อย่างสูงไม่เกิน 10,000.-บาท
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
  6.1.1 การจดทะเบียนจำนอง - ร้อยละ 0.5 - ไม่เสีย ไม่เสีย   
          ตาม 6.1  สำหรับการให้   (7)        
          สินเชื่อเพื่อการเกษตร             
          ของสถาบันการเงินที่รัฐ            
          มนตรีกำหนด            
   6.1.2 กรณีองค์การบริหารสิน - ร้อยละ 0.01   ไม่เสีย ไม่เสีย   
          เชื่อ อสังหาริมทรัพย์หรือ   (8)        
          บริษัทจำกัดที่ สถาบัน            
          การเงินตามพระราชกฤษ            
         ฎีกา จัดตั้งองค์การบริหาร            
         สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์              
          พ.ศ.2540  จัดตั้งขึ้นเพื่อ            
          ดำเนินการบริหารสินเชื่อ             
         อสังหาริมทรัพย์โดยความ            
         เห็นชอบของ ธนาคารแห่ง            
         ประเทศไทย เป็นผู้ขอ            
         จดทะเบียนจำนอง            
(7)  -  เรียกเก็บได้อย่างสูงไม่เกิน 100,000.-บาท
(8)  -  เรียกเก็บได้อย่างสูงไม่เกิน 100,000.-บาท
  6.1.3 การจดทะเบียนจำนอง - ร้อยละ 0.01 - ไม่เสีย ไม่เสีย  
          ตาม 6.1  สำหรับการให้            
          สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความ            
          เสียหาย จากอุทกภัย             
          อัคคีภัย วาตภัย หรือ            
          มหันตภัยอื่นทั้งนี้  ตาม            
          หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี            
          กำหนด            
  6.1.4 การจดทะเบียนจำนอง - ร้อยละ 0.01  -  ไม่เสีย   ไม่เสีย   
          ในกรณี ที่คณะรัฐมนตรี            
          มีมติให้ลดหย่อนค่า            
          ธรรมเนียม เป็นพิเศษ            
          เพื่อประโยชน์สาธารณะ              
          หรือความมั่นคงในทาง            
          เศรษฐกิจของประเทศ             
          ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่            
          คณะรัฐมนตรีกำหนด            
  6.2 โอนสิทธิการรับจำนอง            
  6.2.1กรณีโอนโดยการตกลงกัน - ร้อยละ 1 - ไม่เสีย ไม่เสีย  
  6.2.2กรณีโอนโดยมีกฎหมาย - -  50 บาท  ไม่เสีย   ไม่เสีย   
          เฉพาะให้โอน            
  6.2.3 กรณีที่สถาบันการเงินรับ  - ร้อยละ0.01 -  ไม่เสีย   ไม่เสีย   
         โอนสิทธิเรียกร้องจากการ   (9)        
         ขายทรัพย์สิน เพื่อชำระ            
         บัญชีของบริษัทที่ถูกระงับ            
         การดำเนินกิจการตาม            
         มาตรา 30 แห่งพระราช            
         กำหนดการปฎิรูประบบ             
         สถาบันการเงิน พ.ศ.2540            
         เป็นผู้ขอ จดทะเบียน            
  6.3 หลุดเป็นสิทธิจากจำนอง ร้อยละ 2 - - เสีย เสีย  
  6.4 จำนองเพิ่มหลักทรัพย์,  - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย  
        แก้ไขหนี้อันจำนองเป็น            
        ประกัน, ไถ่ถอนจากจำนอง            
        แบ่งไถ่ถอนจากจำนอง,             
        ระงับจำนอง (ปลดจำนอง),            
        ปลอดจำนอง, ผ่อนต้นเงิน            
       จากจำนอง, ระงับจำนอง            
       (หนี้เกลื่อนกลืนกัน),ลดเงิน            
       จากจำนอง, โอนมรดกสิทธิ            
       การรับจำนอง, ระงับจำนอง            
       (ศาลขายบังคับจำนอง)            
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
7 โอนชำระหนี้           หลักเกณฑ์
  โอนชำระหนี้, โอนชำระหนี้ ร้อยละ 2 -  -  เสีย  เสีย  การจัดเก็บ 
  จำนอง           ภาษีธุรกิจ
              เฉพาะศึกษา
              จากภาค
               ผนวก
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
 8 เช่า             
  8.1 เช่า, แบ่งเช่า, เช่าเฉพาะ - ร้อยละ 1 - ไม่เสีย เสีย  
       ส่วน, แบ่งเช่าเฉพาะส่วน,          (10)  
       เช่าช่วง, แบ่งเช่าช่วง, โอน            
       สิทธิการเช่า, แบ่งโอนสิทธิ            
       การเช่า            
  8.2 โอนมรดกสิทธิการเช่า - ร้อยละ 1 - ไม่เสีย ไม่เสีย   
  8.3 กรณีเช่าตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และกรณีการเช่าตามมาตรา 41 แห่ง พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2509 - ยกเว้น - ไม่เสีย ไม่เสีย    
  8.4 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า            
  8.4.1 กรณีมีผลให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น - ร้อยละ 1  -  ไม่เสีย เสีย (11)  
  8.4.2 กรณีไม่มีผลให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น  -  -  50 บาท  ไม่เสีย  ไม่เสีย  
  8.5 ปลอดการเช่า, เลิกเช่า, เลิกแบ่งเช่า, เลิกเช่าบางส่วน, เลิกเช่าช่วงบางส่วน  -  -  50 บาท  ไม่เสีย  ไม่เสีย     
(10) - เสียในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจำนวนเงิน 1,000.- บาท หรือเศษของ 1,000.- บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าหรือ
         ทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า  ยกเว้นเช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา  ไร่สวน ไม่ต้องเสียอากร
      -  การเสียอากรกรณีโอนสิทธิการเช่า  โปรดศึกษาจากหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก 586  ลงวันที่  18  
        กันยายน  2543  ซึ่งเวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0728/ว 33513  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2543
(11)  -  เสียอากรเช่นเดียวกับ (10) เฉพาะจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
9 ภาระจำยอม             
   9.1 ภาระจำยอม, ภาระจำยอม                
       เฉพาะส่วน            
  9.1.1 กรณีมีค่าตอบแทน - ร้อยละ 1 - ไม่เสีย เสีย (12)  
   9.1.2 กรณีไม่มีค่าตอบแทน - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย  
   9.2 ปลอดภาระจำยอม, เลิก - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย      
       ภาระจำยอม, แก้ไขเปลี่ยน               
       แปลงภาระจำยอม            
(12)  -  ร้อยละ 0.5 คำนวณจากเงินค่าตอบแทน
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
10 สิทธิเก็บกิน            
  10.1 สิทธิเก็บกิน, สิทธิเก็บกิน            
         เฉพาะส่วน            
  10.1.1 กรณีมีค่าตอบแทน  - ร้อยละ 1  -   ไม่เสีย เสีย(13)  
  10.1.2 กรณีไม่มีค่าตอบแทน  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  10.2 ปลอดสิทธิเก็บกิน,   -  -  50 บาท  ไม่เสีย  ไม่เสีย  
          เลิกสิทธิเก็บกิน              
(13)  -  ร้อยละ 0.5 คำนวณจากเงินค่าตอบแทน
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
11 สิทธิเหนือพื้นดิน              
  11.1 สิทธิเหนือพื้นดิน, สิทธิ             
         เหนือพื้นดินเฉพาะส่วน,             
        แบ่งก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน            
   11.1.1 กรณีมีค่าตอบแทน  - ร้อยละ 1 - ไม่เสีย เสีย (14)     
  11.1.2 กรณีไม่มีค่าตอบแทน - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย  
   11.2 ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน, เลิกสิทธิเหนือพื้นดิน - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย  
(13)  -  ร้อยละ 0.5 คำนวณจากเงินค่าตอบแทน
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
12 สิทธิอาศัย            
   สิทธิอาศัย, เลิกสิทธิอาศัย  - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย  
  (กรณีไม่มีค่าตอบแทน)            
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
13   ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์                
   13.1 ภาระติดพันในอสังหาริม              
        ทรัพย์, ภาระติดพันใน            
        อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วน            
        แบ่งก่อตั้งภาระติดพันใน            
        อสังหาริมทรัพย์            
   13.1.1 กรณีมีค่าตอบแทน  - ร้อยละ 1  -   ไม่เสีย เสีย (15)  
   13.1.2 กรณีไม่มีค่าตอบแทน  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  13.2 ปลอดภาระติดพันใน  -  -  50 บาท  ไม่เสีย  ไม่เสีย   
         อสังหาริมทรัพย์,เลิกภาระ            
         ติดพันในอสังหาริมทรัพย์            
(15)  -  ร้อยละ 0.5 คำนวณจากเงินค่าตอบแทน
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
14 บรรยายสวน              
  บรรยายส่วน - - 50 บาท ไม่เสีย ไม่เสีย  
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
15 โอนชำระค่าหุ้น               
  โอนชำระค่าหุ้น, โอนชำระค่าหุ้นเฉพาะส่วน, แบ่งโอนชำระค่าหุ้น ร้อยละ 2 - - ่เสีย เสีย  
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
16 โอนให้ตัวการ               
   โอนให้ตัวการ, โอนให้ตัวการ  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  เฉพาะส่วน, แบ่งโอนให้ตัวการ,             
  กรรมสิทธิ์รวม (โอนให้ตัวการ)            
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
17 บุริมสิทธิ            
  17.1 บุริมสิทธิ  - ร้อยละ1(16) -  ไม่เสีย ไม่เสีย(17)  
  17.1.1 ค่าจดทะเบียนบุริมสิทธิ  - ร้อยละ 0.5  -  ไม่เสีย ไม่เสีย(17)   
          สำหรับการให้สินเชื่อเพื่อ   (18)        
          การเกษตร ของสถาบัน            
          การเงินที่รัฐมนตรีกำหนด             
  17.1.2 กรณีองค์การบริหารสิน - ร้อยละ 0.01  -  ไม่เสีย  ไม่เสีย   
         เชื่อ อสังหาริมทรัพย์หรือ   (19)        
         บริษัทจำกัด ที่สถาบันการ            
         เงินตามพระราชกฤษฎีกา             
        จัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่อ            
         อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540              
        จัดตั้งเพื่อดำเนินการบริหาร            
        สินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์            
        โดยความเห็นชอบของ             
        ธนาคารแห่งประเทศไทย            
      เป็นผู้ขอจดทะเบียนบุริมสิทธิ            
  17.2 ปลอดบุริมสิทธิ, เลิกบุริม  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
       สิทธิ            
(16)  -  เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน  200,000.- บาท
(17)  -  โปรดศึกษารายละเอียดจากภาคผนวก  ข้อ 6
(18)  -  เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน  100,000.- บาท
(19)  -  เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน  100,000.- บาท
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
18 ห้ามโอน            
   ห้ามโอน, ห้ามโอนเฉพาะส่วน,  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  เลิกห้ามโอน, เลิกห้ามโอน            
  เฉพาะส่วน            
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
19 ลงชื่อคู่สมรส            
  ลงชื่อคู่สมรส  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
20 แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส            
  แบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส  - - 50 บาท ่เสีย(20) ไม่เสีย  
(20)  -  เสียเฉพาะส่วนที่แบ่งให้เกินกึ่งหนึ่ง
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
21 แบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วน             
  หรือบริษัทให้ผู้เป็นหุ้นส่วน            
  หรือผู้ถือหุ้น            
  แบ่งคืนให้ผู้เป็นหุ้นส่วน,  ร้อยละ 2 - -  ่เสีย  เสีย  
  แบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้น, แบ่งแยกคืน            
  ให้ผู้เป็นหุ้นส่วน, แบ่งแยกคืน            
  ให้ผู้ถือหุ้น            
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
   22 โอนตามคำสั่งศาล            
  22.1 ขายหรือให้ตามคำสั่งศาล,            
          โอนตามคำสั่งศาล            
   22.1.1 กรณีมีทุนทรัพย์ ร้อยละ 2  - - เสีย เสีย หลักเกณฑ์
    หรือ 0.5 (แล้วแต่กรณี)         การจัดเก็บ 
  22.1.2 กรณีไม่มีทุนทรัพย์  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย ภาษีธุรกิจ
              เฉพาะศึกษา
              จากภาค
              ผนวก
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
23       โอนมรดก, ผู้จัดการมรดก            
  23.1 โอนมรดก, โอนมรดก  ร้อยละ 2  -  -   ไม่เสีย ไม่เสีย  
         เฉพาะส่วน, โอนมรดก            
         บางส่วน, โอนมรดก            
         เฉพาะส่วนเพียงบางส่วน            
  เว้นแต่่ เป็นการโอนมรดก ร้อยละ 0.5  - -   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  ระหว่าง ผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน            
  หรือระหว่างคู่สมรส            
  23.2 ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วน, โอนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดก, เลิกผู้จัดการมรดก - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
24 โอนตามกฎหมาย             
  โอนตามกฎหมาย (...) (21)  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
(21)  -  ภายในวงเล็บใส่ชื่อของกฎหมายที่ให้โอน
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
25 ผู้ปกครองทรัพย์            
  ผู้ปกครองทรัพย์, เลิกผู้ปก  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  ครองทรัพย์            
26 ได้มาโดยการครอบครองตาม              
  ป.พ.พ. มาตรา 1367            
  ได้มาโดยการครอบครองตาม   ร้อยละ 2  -  -   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  ป.พ.พ. มาตรา 1367            
27 ได้มาโดยการครอบครองตาม             
  ป.พ.พ. มาตรา 1382            
  ได้มาโดยการครอบครอง,  ร้อยละ 2 - -   ไม่เสีย ไม่เสีย  
   ได้มาโดยการครอบครอง            
  เฉพาะส่วน, กรรมสิทธิ์รวม             
  (ได้มาโดยการครอบครอง)             
  แบ่งได้มาโดยการครอบครอง            
ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ อากร(2)  
มีทุนทรัพย์คำนวณจาก ไม่มี หัก ณ  ภาษีธุรกิจ
ราคา ทุนทรัพย์ ทุนทรัพย์ ที่จ่าย (1) เฉพาะ
ประเมิน ที่ผู้ขอแสดง แปลงละ    
28 โอนจากสุขาภิบาลเป็นของ            
  เทศบาล            
  โอนจากสุขาภิบาลเป็นของ  - - 50 บาท   ไม่เสีย ไม่เสีย  
  เทศบาล            
29 เวนคืน            
   29.1 กรณีผู้มีชื่อในหนังสือ ไม่เสีย - -   ไม่เสีย ไม่เสีย  
         แสดงสิทธิในที่ดิน ที่ถูก            
         เวนคืนเป็นบุคคลธรรมดา            
   29.2 กรณีผู้มีชื่อในหนังสือ ไม่เสีย - -   เสีย(22) ไม่เสีย   
         แสดงสิทธิในที่ดิน ที่ถูก            
         เวนคืนเป็นนิติบุคคล            
(22)  -  หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก
**********************************
กลับสารบัญ -  กลับด้านบน - ภาคผนวก